תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יז

א והוה אברם, בר תשעין ותשע שנין; ואתגלי ה' לאברם, ואמר ליה אנא אל שדיי--פלח קודמיי, והוי שלים.  ב ואתין קיימי, בין מימרי ובינך; ואסגי יתך, לחדא לחדא.  ג ונפל אברם, על אפוהי; ומליל עימיה ה', למימר.  ד אנא, הא גזר קיימי עימך; ותהי, לאב סגי עממין.  ה ולא יתקרי עוד ית שמך, אברם; ויהי שמך אברהם, ארי לאב סגי עממין יהבתך.  ו ואפיש יתך לחדא לחדא, ואתנינך לכנשן; ומלכין דשלטין בעממיא, מינך ייפקון.  ז ואקים ית קיימי בין מימרי ובינך, ובין בנך בתרך לדריהון--לקיים עלם:  למהוי לך לאלה, ולבנך בתרך.  ח ואתין לך ולבנך בתרך ית ארע תותבותך, ית כל ארעא דכנען, לאחסנת, עלם; ואהוי להון, לאלה.  ט ואמר ה' לאברהם, ואת ית קיימי תיטר--את ובנך בתרך, לדריהון.  י דין קיימי דתיטרון, בין מימרי וביניכון, ובין בנך, בתרך:  מגזר לכון, כל דכורא.  יא ותגזרון, ית בסרא דעורלתכון; ויהי לאת קיים, בין מימרי וביניכון.  יב ובר תמניא יומין, יגזר לכון כל דכורא--לדריכון:  יליד ביתא--וזבין כספא מכול בר עממין, דלא מבנך הוא.  יג מגזר יגזר יליד ביתך, וזבין כספך; ויהי קיימי בבסרכון, לקיים עלם.  יד וערל דכורא, דלא יגזר ית בסרא דעורלתיה--וישתיצי אנשא ההוא, מעמיה:  ית קיימי, אשני.  {ס}

טו ואמר ה', לאברהם, שריי איתתך, לא תקרי ית שמה שריי:  ארי שרה, שמה.  טז ואבריך יתה, ואף אתין מינה לך בר; ואברכינה ותהי לכנשן, מלכין דשלטין בעממיא מינה יהון.  יז ונפל אברהם על אפוהי, וחדי; ואמר בליביה, הלבר מאה שנין יהי ולד, ואם שרה הבת תשעין שנין, תליד.  יח ואמר אברהם, קודם ה':  לווי ישמעאל, יתקיים קודמך.  יט ואמר ה', בקושטא שרה איתתך תליד לך בר, ותקרי ית שמיה, יצחק; ואקים ית קיימי עימיה לקיים עלם, לבנוהי בתרוהי.  כ ועל ישמעאל, קבילית צלותך--הא בריכית יתיה ואפישית יתיה ואסגיתי יתיה, לחדא לחדא:  תרי עסר רברבין יוליד, ואתניניה לעם סגי.  כא וית קיימי, אקים עם יצחק, דתליד לך שרה לזמנא הדין, בשתא אוחרנתא.  כב ושיצי, למללא עימיה; ואסתלק יקרא דה', מעילווהי דאברהם.  כג ודבר אברהם ית ישמעאל בריה, וית כל ילידי ביתיה וית כל זביני כספיה--כל דכורא, באנשי בית אברהם; וגזר ית בסרא דעורלתהון, בכרן יומא הדין, כמא דמליל עימיה, ה'.  כד ואברהם--בר תשעין ותשע, שנין:  כד גזר, בסרא דעורלתיה.  כה וישמעאל בריה, בר תלת עסרי שנין:  כד גזר--ית, בסרא דעורלתיה.  כו בכרן יומא הדין, אתגזר אברהם, וישמעאל, בריה.  כז וכל אנשי ביתיה ילידי ביתא, וזביני כספא מן בני עממיא--אתגזרו, עימיה.  {פ}


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ