תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ


בראשית פרק יח

א ואתגלי ליה ה', במישרי ממרא; והוא יתיב בתרע משכנא, כמיחם יומא.  ב וזקף עינוהי, וחזא, והא תלתא גוברין, קיימין עילווהי; וחזא, ורהט לקדמותהון מתרע משכנא, וסגיד, על ארעא.  ג ואמר:  ה', אם כען אשכחית רחמין קודמך--לא כען תעבר, מעל עבדך.  ד ייסבון כען זעיר מיא, ואסחו רגליכון; ואסתמיכו, תחות אילנא.  ה ואסב פיתא דלחמא וסעודו ליבכון, בתר כין תעברון--ארי על כין עברתון, על עבדכון; ואמרו, כין תעביד כמא דמלילתא.  ו ואוחי אברהם למשכנא, לוות שרה; ואמר, אוחא תלת סאוון קמחא סולתא--לושי, ועבידי גריצן.  ז ולבית תורי, רהט אברהם; ונסיב בר תורי רכיך וטב, ויהב לעולימא, ואוחי, למעבד יתיה.  ח ונסיב שמן וחלב, ובר תורי דעבד, ויהב, קודמיהון; והוא משמיש עילוויהון תחות אילנא, ואכלו.  ט ואמרו ליה, אן שרה איתתך; ואמר, הא במשכנא.  י ואמר, מתב אתוב לוותך כעידן דאתון קיימין, והא ברא, לשרה איתתך; ושרה שמעת בתרע משכנא, והוא אחורוהי.  יא ואברהם ושרה סיבו, עאלו ביומין; פסק מלמהוי לשרה, אורח כנשיא.  יב וחייכת שרה, במעהא למימר:  בתר דסיבית תהי לי עולימו, וריבוני סיב.  יג ואמר ה', לאברהם:  למא דנן חייכת שרה למימר, הבקושטא אוליד--ואנא סיבית.  יד היתכסא מן קודם ה', פתגמא; לזמן אתוב לוותך, כעידן דאתון קיימין--ולשרה בר.  טו וכדיבת שרה למימר לא חייכית, ארי דחילת; ואמר לא, ברם חייכת.  טז וקמו מתמן גובריא, ואסתכיאו על אפי סדום; ואברהם--אזיל עימהון, לאלוואיהון.  יז וה', אמר:  המכסי אנא מאברהם, דאנא עביד.  יח ואברהם--מהוה יהוי לעם סגי, ותקיף; ויתברכון בדיליה--כול, עממי ארעא.  יט ארי גלי קודמיי, בדיל דיפקיד ית בנוהי וית אנש ביתיה בתרוהי, וייטרון אורחן דתקנן קודם ה', למעבד צדקתא ודינא--בדיל, דייתי ה' על אברהם, ית דמליל, עלוהי.  כ ואמר ה', קבילת סדום ועמורה ארי סגיאת; וחובתהון--ארי תקיפת, לחדא.  כא אתגלי כען ואדון, הכקבילתהון דעאלת לקדמיי עבדו אעביד עימהון גמירא אם לא תייבין; ואם תייבין, לא אתפרע.  כב ואתפניאו מתמן גובריא, ואזלו לסדום; ואברהם--עד כען משמיש בצלו, קודם ה'.  כג וקריב אברהם, ואמר:  הברגז תשיצי, זכאה עם חייבא.  כד מאים אית חמשין זכאין, בגו קרתא; הברגז תשיצי ולא תשבוק לאתרא, בדיל חמשין זכאין דבגווה.  כה קושטא אינון דינך מלמעבד כפתגמא הדין, לשיצאה זכאה עם חייבא, ויהי זכאה, כחייבא; קושטא אינון דינך--הדיין כל ארעא, ברם יעביד דינא.  כו ואמר ה', אם אשכח בסדום חמשין זכאין בגו קרתא--ואשבוק לכל אתרא, בדילהון.  כז ואתיב אברהם, ואמר:  הא כען שריתי למללא קודם ה', ואנא עפר וקטם.  כח מאים יחסרון חמשין זכאין, חמשא--התחביל בחמשא, ית כל קרתא; ואמר, לא אחביל, אם אשכח תמן, ארבעין וחמשא.  כט ואוסיף עוד למללא קודמוהי, ואמר, מאים ישתכחון תמן, ארבעין; ואמר לא אעביד גמירא, בדיל ארבעין.  ל ואמר לא כען יתקף רוגזא דה', ואמליל--מאים ישתכחון תמן, תלתין; ואמר לא אעביד גמירא, אם אשכח תמן תלתין.  לא ואמר, הא כען אסגיתי למללא קודם ה'--מאים ישתכחון תמן, עסרין; ואמר לא אחביל, בדיל עסרין.  לב ואמר לא כען יתקף רוגזא דה', ואמליל ברם זמנא הדא--מאים ישתכחון תמן, עסרא; ואמר לא אחביל, בדיל עסרא.  לג ואסתלק יקרא דה'--כד שיצי, למללא עם אברהם; ואברהם, תב לאתריה. 


תרגום אונקלוס מנוקד
 
תרגום אונקלוס - בראשית - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ